چسب های ساختمانی

17

چسب کاشی پودری

BA110-PH
20

پودر بندکشی

BA100-PH

چسب بتن آب بند

BA130W

چسب بتن استحکامی

BA130

چسب کاشی دو جزئی

BA110S